คลังเก็บป้ายกำกับ: ยกเว้นภาษี

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี

ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่มีสิทธิ และไม่มีหน้าที่ใดๆเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

-ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

-การขายพืชผลทางการเกษตร

-การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

-การขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่ ปลาป่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยา หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชและสัตว์

-การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียน

-การขายสินค้าหรือการให้บริการ เพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือสาธารณกุศล