คลังเก็บป้ายกำกับ: กิจการต้องจัดทำบัญชี

กิจการต้องจัดทำบัญชีอะไรบ้าง

[Total: 0    Average: 0/5]

บัญชีที่กฏหมายกำหนดให้จัดทำ

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญและสำนักงานสาขาจะต้องจัดทำบัญชี ดังนี้

– บัญชีเงินสด (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)

– บัญชีสินค้าที่มีอยู่ในครอบครอง จัดทำเฉพาะผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออกที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าทุก   ชนิดและทุกทอด (ยกเว้นเกษตรกรที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม เนื่องจากไม่ต้องจัดทำบัญชี)

2.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และสำนักงานสาขาจะต้องจัดทำบัญชีดังนี้

– บัญชีเงินสด (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)

– บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย (เฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าทุกชนิดและทุกทอด และการซื้อขายที่ดิน)

– บัญชีแยกประเภททรัพย์สิน

– บัญชีแยกประเภทรายได้ รายจ่าย

– บัญชีสินค้า ซึ่งอยู่ในครอบครอง

– บัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทอื่น ตามความจำเป็นแก่การบันทึกรายการของธุรกิจให้ครบ และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป