คลังเก็บป้ายกำกับ: สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

[Total: 0    Average: 0/5]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ROH รูปแบบใหม่

ROH คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยเพื่อที่จะประกอบให้บริการด้านการให้บริหาร ส่งเสริมด้านการตลาดหรือการขาย หรือทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนแก่บริษัทในเครือของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีของ ROH   ดังนี้

-ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 10 จากกำไรสุทธิสำหรับรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการแก่บริษัทในเครือของตนที่ตั้งในประเทศไทยเป้นระยะเวลาสูงสุดที่ 15 ปี

-ให้สิทธิยกเว้นภีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิสำหรับรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการแก่บริษัทในเครือของตนในต่างประเทศ เป็นระยะเวลาสูงสุที่ 15 ปี

-ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลาสูงสุดที่ 15 ปีจากกำไรสุทธิที่คิดจากรายได้รับมาจากบริษัทในเครือของตนทั้งในและต่างประเทศ ในรูปของค่าสิทธิและในรุปของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับมาจากการกู้มาเพื่อปลอยกู้ต่อเท่านั้น

-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่รับหรือจ่ายโดยบริษัที่เป้น ROH ทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้งคอมปานี นั่นเอง

-ให้สิทธิคนต่างด้าวเฉพาะที่เป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ทำงานภายใต้ ROH ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปีและให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 สำหรับเงินได้ที่คนต่างด้าวได้รับจาก ROH เนื่องจากการจ้างแรงงานในประเทศไทย โดยให้ได้สิทธิเลือกถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตนในอัตราก้าวหน้าตอนสิ้นปีอีกปีต่อไป