คลังเก็บป้ายกำกับ: จดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน

[Total: 0    Average: 0/5]

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียน

– จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

– จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ถ้าผู้ประกอบพาณิชยกิจ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตามรายการข้างล่างนี้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้เดิม

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

1. เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่

  1. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

3. ย้ายสำนักงานใหญ่

4. เปลี่ยนผู้จัดการ

5. เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่

6. เพิ่มหรือลดเงินทุน

7. ย้าย เลิก หรือ เพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง

8. รายการอื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น