หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

หนี้สงสัยจะสูญ

-กรณีการกันสำรองลูกหนี้ไว้เป้นร้อยละของยอดลูกหนี้รวมในอัตราไม่เกินอัตราหนี้สูญในอดีตของลูกหนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกหนี้ตามโครงการที่ได้ยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ยื่นโครงการได้แสดงไว้ในเอกสารเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

-กรณีการกันสำรองตามมูลเหตุเฉพาะของลูกหนี้แต่ละราย กำหนดไว้ดังนี้

1.ดอกเบี้ยค้างชำระ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดให้กันสำรองไว้เท่ากับจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วทั้งจำนวน

2.ส่วนเงินต้น ให้กันสำรองไว้เป็นอัตราร้อยละของเงินต้น ตามระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย คือ

-ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินต้นที่ค้างชำระ

-ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด

-ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด

-ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด

ใส่ความเห็น