การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน2)

[Total: 0    Average: 0/5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกรายการในงบกระแสเงินสด ตอนที่1 กันไปแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของ การจำแนกรายการในงบกระแสเงินสด ตอนที่ 2 กันต่อค่ะ

เงินสดรับ

 • จากการขายที่ดิน อาคารอุปกรณ์
 • จากการขายเงินลงทุนระยะยาว

เงินสดจ่าย

 • จากการซื้อที่ดิน อาคารอุปกรณ์
 • จากการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งทําให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นและประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
 • จากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว

3. กิจกรรมการจัดหาเงิน เป็นการแสดงกิจกรรมที่มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาด และองค์ประกอบของส่วนทุนและหนี้สินของหน่วยงานหรือกระแส เงินสดที่เกิดจากการก่อหนี้ระยะยาว เช่น

เงินสดรับ

 • จากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยหน่วยงานรับผิดชอบการชําระหนี้เอง
 • จากการขอวงเงินทดรองราชการ เงินสดจ่าย
 • จ่ายชําระหนี้เงินกู้ ยืม
 • จ่ายเงินทดรองราชการคืนคลัง

รายการกระแสเงินสดบางรายการอาจจะมีความยุ่งยากในการจําแนกกิจกรรม ซึ่งเราควรที่จะใช้ดุลยพินิจเข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการจําแนกกิจกรรมควรที่จะพิจารณาถึงแหล่งที่มาสําคัญของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํางบกระแสเงินสด

 1. งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลาบัญชี (ปัจจุบันกับปีก่อน)
 2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมของการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ใส่ความเห็น