งบกระแสเงินสดมีประโยชน์อย่างไร?

[Total: 0    Average: 0/5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของหน่วยงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เราทราบว่า หน่วยงานได้รับเงินมาจากแหล่งใดและนําไปใช้ในเรื่องใด ณ วันที่จัดทํารายงานการเงินมีเงินเหลืออยู่เท่าใด เป็นการช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความสามารถของหน่วยงานที่จะได้รับ-จ่ายเงินสด และความจําเป็นของหน่วยงานในการใช้เงินสดเพื่อการดําเนินงาน

ประโยชน์ที่เราจะได้จากงบกระแสเงินสด มีดังนี้

  1. ช่วยในวางแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
  2. ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเงินสดของหน่วยงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินนี้ ไม่สามารถที่จะแสดงข้อมูลเหล่านี้ให้เห็นได้ เนื่องจากการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
  3. หน่วยงานกลางสามารถที่จะนําข้อมูลที่แสดงในงบกระแสเงินสด เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะใช้เงินสดของหน่วยงาน รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานได้อีกด้วย
  4. หน่วยงานกลางสามารถจัดสรรเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ หากเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอสามารถวางแผนการกู้เงินในช่วงเวลาต่างๆ ให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการใช้เงินของหน่วยงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงานได้

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ใส่ความเห็น