รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ทีมงานมืออาชีพ โทร.081-931-8341

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี ทีมงาน”จดทะเบียนบริษัท.com” บริการจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก โดยทีมงานมืออาชีพราคาประหยัด ฟรี! ตรายา

คุณสามารถ จดทะเบียนบริษัท ได้ด้วยตัวเอง

วิธีการจดทะเบียนบริษัท กับสิ่งที่ควรรู้ ก่อนการจดทะเบียนบริษัท
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด

รูปแบบองค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1 เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย)
1.ห้างหุ้นส่วน
– ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. บริษัทจำกัด
3. บริษัทมหาชนจำกัด
4. องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

2 ไม่เป็นนิติบุคคล (อาจต้องจดทะเบียนตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ

คำถามที่ทุกคนถามบ่อยๆหจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน และหลายๆ คนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ มักจะตั้งคำถามอยู่เสมอ และมักจะไม่ค่อยได้รับคำตอบที่โดนใจ ว่าจะเลือกแบบไหนดี แต่ในครั้งนี้ อาจแนะนำว่า หากท่านต้องการประกอบธุรกิจจริงๆ ต้องถามกับตัวเองว่าต้องการทำระยะสั้นหรือระยะยาว หากต้องการลองทำดู ก็จะแนะนำให้จดเป็นหจก. แต่ถ้าหากต้องการทำระยะยาวก็เปิดเป็นบริษัทฯ เหตุที่แนะนำเช่นนั้นก็เพราะ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะสูงกว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จองชื่อบริษัท ในการจองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัท มักจะมีช้อจำกัดเนื่องจากมีการจดทะเบียนบริษัท มาก่อนหน้านี้แล้วหลายสิบปี ชื่อที่เราชอบมักจะซ้ำ ไม่ว่าจะพ้องเสียงอีก มันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวในการจองชื่อบริษัท ซึง ยังจะมีข้อจำกัดในการจองชื่อบริษัท ตามคำแนะนำในการจองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจ อีกด้วย

ตัวอย่าง การจดทะเบียนบริษัท หลังจากจองชื่อเพื่อจะจดทะเบียน แล้วระหว่างรอการทำตรายางเราก็มาพิมพ์แบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัท ได้ตาม ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม จดทะเบียนบริษัท ที่เรามีให้ มีรายละเอียดค่อนข้างมาน่อยแต่ไม่เกินความสามารถครับ

การทำตรายางสำหรับจดทะเบียนบริษัท หลังจากจองชื่อเพื่อจะจดทะเบียน ได้แล้วก็ถึงเวลาต้องออกแบบตรายางเพื่อใช้ในการจดทะเบียน แต่การทำตรายางก็มีข้อกำหนดในการทำตรายาง ต้องศึกษาก่อนทำจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเปลือง

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท ในปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัท จะใช้ระยะเวลาเพียงวันเดียวหากเอกสารทุกอย่างถูกต้อง…

สถานที่จดทะเบียนบริษัท ถ้าพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วเราจะนำชุดคำขอจดทะเบียนบริษัทไปยื่นต่อนายทะเบียน ได้ที่ไหน นั้นเป็นคำถามที่หลายๆคนถามมา คำตอบคือ เราสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทได้ทุกพื้นที่ทั่วไทยแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจราณาอนุมัติให้มีการยื่นข้ามเขตได้แล้ว หากท่านสะดวกที่ไหนก็สามารถยื่นได้ทุกๆสำนักงานพื้นที่ที่กรมพัฒนาธุรกิจตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท ทางกรมพัฒนาฯ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่างไว้เป็นตรางค่าธรรมเนียมไว้แล้ว แต่ครั้งนี้จะพูดถึงแค่ว่าค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท จะเป็นเท่าไร
หากดูจากตรางค่าธรรมเนียมแล้วจะแบ่งออกมาเป็นค่าธรรมเนียมบริษัทได้ดังนี้

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

 

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
    1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

    1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

50.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
    1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท  
    2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน)

400.-

    2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน  
          (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

          (2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

50.-

               (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
          (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด  
    3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

    3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

         (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
    3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

5,000.-

5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ  
    ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด  
    5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

    5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
    5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท  
    6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

400.-

    6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน  
          คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท

500.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
          เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

    6.3 จดทะเบียนลดทุน

400.-

    6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ

400.-

    6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ

400.-

    6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ

400.-

    6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

400.-

    6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

400.-

    6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

400.-

    6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา

400.-

    6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

400.-

7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

400.-

8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

400.-

9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

400.-

10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี

400.-

11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

400.-

แต่ถ้าเราจะสรุป ค่าธรรมเนียมในการ จดทะเบียนบริษัท แบบพื้นฐานได้ดังนี้

           ตั้งบริษัท 5,000
           ค่าบริคณห์สนธิ 500
           ค่าอากร 400
           ค่าคัดสำเนาเอกสาร 450
              รวม 6,350

รับจดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานมืออาชีพ โทร.081-931-8341

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

หนึ่งความคิดบน “รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ทีมงานมืออาชีพ โทร.081-931-8341

 1. พื้นที่บริการ จดทะเบียนบริษัท

  พื้นที่บริการ ปทุมธานี : คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก
  พื้นที่บริการ นนทบุรี : บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด
  แจ้งวัฒนะ ติวานนท์ รัตนาธิเบศร์ หลักสี่ เมืองทอง ดอนเมือง แคราย พระรามห้า ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์

  รับจดทะเบียนบริษัท คลองหลวง | รับจดทะเบียนบริษัท ธัญบุรี | รับจดทะเบียนบริษัท หนองเสือ | รับจดทะเบียนบริษัท ลาดหลุมแก้ว | รับจดทะเบียนบริษัท ลำลูกกา | รับจดทะเบียนบริษัท สามโคก | รับจดทะเบียนบริษัท บางกรวย | รับจดทะเบียนบริษัท บางใหญ่ | รับจดทะเบียนบริษัท บางบัวทอง | รับจดทะเบียนบริษัท ไทรน้อย | รับจดทะเบียนบริษัท ปากเกร็ด | รับจดทะเบียนบริษัท แจ้งวัฒนะ | รับจดทะเบียนบริษัท ติวานนท์ | รับจดทะเบียนบริษัท รัตนาธิเบศร์ | รับจดทะเบียนบริษัท หลักสี่ | รับจดทะเบียนบริษัท เมืองทอง | รับจดทะเบียนบริษัท ดอนเมือง | รับจดทะเบียนบริษัท แคราย | รับจดทะเบียนบริษัท พระรามห้า | รับจดทะเบียนบริษัท ราชพฤกษ์ | รับจดทะเบียนบริษัท ชัยพฤกษ์

 2. วันวิสาข์

  ทีมงานใจดีมากเลยคะ ให้คำแนะนำและยินดีรับฟังคำถามหรือข้อสงสัยที่เรามี รู้สึกประทับใจมากคะ

 3. Administrator ผู้เขียนเรื่อง

  พื้นที่บริการ
  นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ปากเกร็ด บางบัวทอง คลองหลวง

 4. ภาดล

  ผมขอถามรายละเอียด ผมเป็นเจ้าของคนเดียวต้องทำอย่างไรบ้างครับ ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

 5. Jirawat is me

  สอบถามครับถ้ามีเจ้าของคนเดียวและสนใจเรื่องการจ่ายภาษีแบบที่ถูกที่สุดแนะนำเป็นแบบไหนดีครับ หจก. หรือ บริษัท

 6. Sora

  รบกวนขอใบเสนอราคา การดำเนินการ จดทะเบียน บริษัทจำกัด พร้อมดำเนินเรื่อง ขอ license ในธุรกิจท่องเที่ยว outbound กับ ททท ด้วยค่ะ

  รบกวนส่งมาที่อีเมลที่แจ้งไว้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 7. Administrator ผู้เขียนเรื่อง

  ทางเราไม่ได้ รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการเลยครับ รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง ก็ไม่ได้รับครับ
  แต่ถ้า รับจดทะเบียนบริษัท รามอินทรา เรารับครับ

 8. รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

  ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนหนึ่งล้านบาท แต่มีเงินทุนจริงๆไม่ถึงหนึ่งล้านบาท จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้หรือไม่ และต้องนำเงินทุนที่มีไปแสดงต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยหรือไม่

 9. รับจดทะเบียนบริษัท

  ไม่จำเป็นต้องมีเงินถึงหนึ่งล้านบาทครับ แค่มีเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนหนึ่งล้านบาทได้ และไม่ต้องนำเงินทุนที่มีไปแสดงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แค่นำหลักฐานการชำระค่าหุ้นไปแสดงต่อนายทะเบียนกรมพัฒณาธุรกิจการค้าเท่านั้น

 10. ชมพู่

  ต้องการทราบราคา ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนบริษัทค่ะ
  รวม ภพ 20. และทะเบียนพาณิชย์ด้วย
  0830799001

 11. บรรเจิด

  จะจดทะเบียนบริษัทใช้เวลากี่วันครับ เอกสารที่ต้องเตรียม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ อยู่รัตนาธิเบศน์ครับ 085 32137xx คุณ
  บรรเจิด

 12. ธนกฤต อัครเอกชัย

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร ผมกำลังจะเปิดบริษัทรถลิมูซีนครับ

 13. Administrator ผู้เขียนเรื่อง

  เอกสารเบื้องต้น สำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชน ของ ผู้ถึอหุ้น 3 คน ส่วน ค่าใช้ จ่ายต้องดูที่ทุนจดทะเบียนครับ

 14. ชวนันท์

  เจ้านายเป็นคนสัญชาติรัสเซีย ต้องการเปิดบริษัทจำกัดในประเทศไทย ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟ LED (เจ้านายกับเพื่อนๆเริ่มเปิดบริษัทในประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศเบลารุส ประเทศจีน ซึ่งใช้โรงงานในประเทศจีนผลิตสินค้าในตรา Led Siam
  (เป็นแบรนด์ของบริษัทเองค่ะ)โดยที่ตั้งออฟฟิศตอนนี้อยู่ 128 ตึกพญาไทพลาซ่า อาคารสำนักงานชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 128/32 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
  – ชื่อบริษัท : LED Siam Co., Ltd.
  -เบอร์โทรออฟฟิศ : 097-1690xxx

  เจ้านายต้องการทราบรายละเอียดดังนี้
  1.เปิดบริษัทใหม่ในไทยที่มีชาวต่างชาติสองคน
  2.เงินทุนจดบริษัท 2 ล้านบาท : แพคเกจไหนสำหรับรายละเอียดการดำเนินการดังนี้?
  – Company Registration การลงทะเบียน บริษัท
  – Company stamp แสตมป์ของ บริษัท
  – Corporate tax registration ลงทะเบียนภาษีเงินได้นิติบุคคล
  – Corporate VAT registration จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขององค์กร
  – Documentary for Non-Immigrant Visa from oversea Non-Immigrant วีซ่าจากต่างประเทศ
  – Work Permit for 1 foreigner ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ 1
  – Thai shareholders (we can not Thai shareholders)
  3.ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
  4.ใช้เวลาในการดำเนินการนานเท่าไร?
  5.ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดแล้วเท่าไรค่ะ?

 15. สาลินี

  ต้องการจดทะเบียนบริษัท ไม่ทราบว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ รบกวนขอรายละเอียดทางอีเมลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 16. วชิร วัฒนวงศ์วรกุล

  ต้องการจดทะเบียน บริษัท บริษัท จำกัดครับ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท กรรมการ 3 คนครับ
  ขอค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็ดด้วยครับ ใจจริงอยากจะจดพรุ่งนี้ครับ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ สามารถหาได้เลยครับ

 17. Phenwilai Tschan (เพ็ญวิไล จัน)

  สวัสดีค่ะ ดิฉันถือ2สัญชาติไทย+สวิต ทำธุรกิจเกี่ยวกับIT Consulting กับสามีสัญชาติสวิส มีบริษัทดำเนินการแล้วที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และโฮจิมินท์ซิตี้เวียตนาม มีความต้องการที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดที่กรุงเทพฯประเทศไทยไว้รองรับงานที่กำลังขยายเพิ่ม แต่ในระยะแรกจะยังไม่มีการดำเนินการ พูดง่ายๆคือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรอไว้ก่อนยัวไม่มีการจัดจ้างพนักงาน ดิฉันต้องการใช้บริการจดทะเบียนบริษัทเพราะไม่มีเวลาในประเทศไทยที่จะดำเนินการเอง และมีคำถามดังต่อไปนี้
  1.ยังไม่มีที่ตั้งสำนักงานที่แน่นอน ใช้ที่อยู่สำนักงานเสมือน virtual office จดทะเบียนได้หรือไม่ที่สำคัญถูกกฏหมายหรือไม่
  2.ในช่วงแรกนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ขอจดตามหลังหลังจากบริษัทเริ่มดำเนินการได้หรือไม่
  3.ในช่วงแรกต้องขอหมายเลขผู้เสียภาษีหรือไม่ ขอตามหลังหลังจากบริษัทเริ่มดำเนินการได้หรือไม่
  4.การขอจดทะเบียนขอBOIใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ขอตามหลังหลังจากจัดตั้งบริษัทแล้วได้หรือไม่
  5.ดิฉันและสามีจะบินไปเวียตนามช่วงปลายเดือนมีนาคมปีนี้ ถ้าตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทผ่านบริการของบริษัทคุณ ดิฉันและสามีจะต้องใช้เวลาอยู่ที่กรุงเทพฯกี่วัน
  ขอบคุณค่ะ

 18. พงษ์เทพ คัชวะรัง

  ผมต้องการจดทะเบียนบริษัทจำกัด แต่มีคำถามนึงจะถามว่า ผมจะสถานที่จดทะเบียนบริษัทเป็นบ้านของผมเอง ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้ว แต่ติดตรงที่ผมให้เขาเช่าบ้านอยู่ ส่วนตัวผมเองก็พักอพาร์ทเม้นท์ หากจดทะเบียนใช้สถานที่เป็นบ้านผมเอง จะมีปัญหาอะไรไหม ไม่อยากไม่ยุ่งกับอพาร์ทเม้นที่อยู่ และจำเป็นไหมที่ต้องมีภาพถ่ายสถานที่ตั้งสำนักงาน

 19. ธนภัทร

  ต้องการจดทะเบียนบริษัท เพื่อมาทำธุรกิจขายตรงกิฟฟารีน
  ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ รวมทั้งหมด

 20. อัฉรา พงษ์สมโภช

  อยากทราบรายละเอียดเรื่องการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ID ไลน์ kwan.14

 21. บริษัท ต้นซอย จำกัด

  แค่ชื่อ ก็รู้ละว่าเตรียมตัวมาดี สะดวกทุกขั้นตอน ชัดเจนทุกคำตอบ

  ไม่ผิดหวังครับ

 22. Narongsak

  ต้องการจดรูปแบบบริษัทจำกัดแถวปทุมธานีครับ อยากสอบถามค่าใช้จ่ายแบบเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ครับ

 23. เอกพล

  จดบริษัท ทุนจด 1 ล้าน ที่นนทบุรี มีค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง และ รายละเอียดของ เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *